Rada Rodziców

Szkolna Rada Rodziców

Przewodnicząca - p. Arleta Zielińska

Z-ca przewodniczącej - p.Tomasz Panek
Skarbnik - p. Małgorzata Szypkowska
Sekretarz - p. Magdalena Sitarczyk

Komisja rewizyjna:
1. p. Sylwia Zielińska
2. p. Maciej Błoński
3. p. Angelika Garusinska