Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/20

Lp. Forma/tematyka Termin Odpowiedzialny
1 Spotkanie ogólne - zapoznanie                                 z wymaganiami edukacyjnymi, WZO, programami szkoły, regulaminami. Omówienie spraw bieżących, wybory trójek klasowych.

19.09.2019r.

godz. 17.00

dyrektor
2 Spotkanie rady rodziców- przedstawienie propozycji planu wychowawczo – profilaktycznego, wybory nowej rady rodziców.

25.09.2019r.

godz. 17.30

dyrektor, wicedyrektor
3 Dni otwarte.Informacje o osiągnięciach edukacyjnych uczniów, zachowaniu, sukcesach i porażkach. 24.10.2019r.
godz. 15.00-17.00
wicedyrektor,
wychowawcy
4 Spotkanie śródroczne. Informacje                         o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za pierwsze półrocze.

21.11.2019r.

godz. 17.00

dyrektor
5 Dni otwarte. Informacje o osiągnięciach edukacyjnych uczniów, zachowaniu, sukcesach i porażkach.

19.12.2019r.

godz. 15.00 - 17.00

wicedyrektor,
wychowawcy
6 Spotkanie wywiadowcze. Zakończenie pierwszego półrocza.

06.02.2020r.

godz. 17.00

dyrektor
7 Dni otwarte. Informacje o osiągnięciach edukacyjnych uczniów, zachowaniu, sukcesach i porażkach.

19.03.2020r.

godz. 15.00 - 17.00

wicedyrektor,
wychowawcy
8 Spotkanie końcoworoczne
Informacje o osiągnięciach edukacyjnych uczniów, zachowaniu, sukcesach                                  i porażkach.

21.05.2020r.

godz. 17.00

dyrektor,
pedagog szkolny